STIRI Liga I Ce înseamnă insolvenţa pentru Oţelul?

FOTO Marian BrailescuFOTO Marian BrailescuNu suntem mari experţi în domeniu, ba din contră, dar cu toţii încercăm să desluşim ce înseamnă pentru Oţelul intrarea în insolvenţă. În primul rând reeşalonarea datoriilor este prioritatea numărul 1.

În acest fel se se va încerca rezolvarea în instanţă a problemei cu ANAF-ul, care a blocat conturile clubului şi a pus sechestru asigurator pe bunurile echipei, pentru o datorie de 5 milioane de euro, rezultată din diferenţa de taxe dintre convenţiile civile şi contractele de muncă.  
De asemenea, firmele care au încercat să bage Oţelul în insolvenţă, gen tipografia Evrika, care ne-a editat revista sau agentul de fotbalişti Ioan Codoban vor trebui să aştepte acum plata în rate a datoriilor. Paragraful “De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitoarei sau bunurilor sale, respectiv orice termene de prescripţie a acestor acţiuni“ este elocvent în acest sens
Din păcate, sunt şi părţi foarte grele, jucătorii fiind prinşi la mijloc în această manevră. Ei nu se pot transfera în ţară, iar salariile lor pot ajunge chiar şi la 10% din valoare lor lunară, cum s-a întâmplat în cazul Rapidului. Asta înseamnă că un fotbalist de la Oţelul ar putea primi pe lună un salariu mai mic decât un om de rând din Galaţi!
Activ Lichidator IPURL este administratorul judiciar care se va ocupa de cazul Oţelului, ceea ce înseamnă că se va îngriji de partea financiară a clubului din acest moment, contra sumei de 2000 de lei/lună, fără TVA. Aceştia vor hotărî felul în care se vor distribui banii de salarii şi reeşalonarea datoriilor. În termen de 20 de zile aceştia trebuie să depună raportul de reorganizare a clubului. De asemenea, în termen de 40 de zile trebuie alcătuit raportul amănunţit privind cauzele care au dus la starea de insolvenţă a Oţelului şi tragerea la răspundere a persoanelor care au contribuit la declin, conform legii
Din acest moment, clubul va trebui să afişeze pe propriul site oficial faptul că se află în insolvenţă, lucru care va trebui menţionat şi pe toată corespondenţa în limbile română, engleză şi franceză.
Cel mai important, pe 15 octombrie 2013 va avea loc prima adunare a creditorilor în care administratorul judiciar va propune continuarea ţinerii sub observaţie sau declanşarea falimentului! Dacă starea de insolvenţă va continua, următorul termen pentru continuarea procedurii este de 04.12.2013 ora 09,00 la sediul Tribunalului Bucureşti, când administratorul judiciar va expune, în sinteză, măsurile efectuate până atunci.

Tribunalul Bucureşti: “Respinge cererea de intervenţie în interes propriu formulată de către SC EVRIKA EURODIPS SA, ca inadmisibilă. Admite cererea introductivă formulată de debitor. În baza art. 27 alin. 1 din Legea 85/2006, deschide procedura generală a insolvenţei. Desemneaza provizoriu, până la prima adunare a creditorilor, administrator judiciar pe ACTIV LICHIDATOR IPURL, cu o retribuţie lunară de 2000 lei, exclusiv TVA din averea debitoarei şi care va îndeplini principalele atribuţii prevăzute de art. 20 din Lege. Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea 31/1990 republicată şi dispune menţinerea la ORC – Bucureşti a reprezentanţilor permanenţi ai administratorului judiciar. Dacă administratorul judiciar refuză numirea pe motive temeinice, va notifica judecătorul sindic în termen de 5 zile de la comunicarea sentinţei de numire, sub sancţiunea aplicării unei amenzi de 500 – 1000 lei în caz de necomunicare a refuzului. Administratorul judiciar va notifica: creditorii, debitoarea, acţionarii/asociaţii şi ORC – Bucuresti, conf. Art. 61 din Lege, şi va cuprinde: 1. termenul limită de depunere a cererii de admitere a creanţelor la 10.09.2013. 2. termenul de verificare a creanţelor, întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar la 10.10.2013. 3.termenul de definitivare a tabelului creanţelor la 10.11.2013. 4.termenul pentru soluţionarea contestaţiilor la tabelul preliminar la 31.10.2013. 5. locul şi data, ora primei şedinte a adunării generale a creditorilor. Notificarea se va publica, pe cheltuiala averii debitoarei, într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. În termen de 24 de ore de la data comunicării hotărârii de deschidere a procedurii, debitoarea va public pe paginile de internet proprii, daca le deţine sau le administrează informaţii referitoare la starea societăţii, precum şi nr., data şi instanţa care a pronunţat hotărârea. Daca debitoarea are bunuri supuse transcripţiei, inscripţiei sau înregistrării în Registru de publicitate, administratorul judiciar va emite autorităţilor, ori instituţiilor care deţin aceste registre o copie de pe şedinţă pentru a se face menţiunea respectivă. Pune în vedere debitoarei să depună la dosarul cauzei, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, actele prevăzute de art.28 al.1 din Lege. Conform acestor documente şi în urma examinării situaţiei economice a debitoarei, administratorul judiciar va întocmi în termen de 20 de zile, de la desemnare un raport de activitate prin care va propune fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie de 50 de zile prevazută de Lege. În funcţie de cuprinsul raportului şi în condiţiile şi termenele prevăzute de art. 94 din lege, administratorul judiciar va elabora un plan de reorganizare a activităţii debitoarei. În termen de 40 de zile de la desemnare, administratorul judiciar va întocmi un raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă pentru a putea fi angajată răspunderea patrimonială a acestora în condiţiile art. 138 din Lege. Lunar, administratorul judiciar va prezenta un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, precum şi o justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii, sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile debitoarei, care se va pune la dosarul cauzei, iar un extras din raport se va publica în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, administratorul judiciar, va putea desemna persoane de specialitate, în condiţiile art. 23 din Lege. Administratorul judiciar va inventaria patrimoniul debitoarei şi va lua măsuri pentru conservarea bunurilor, aplicând sigilii acolo unde este cazul, va întocmi bilanţul de deschiderea procedurii conform Legii nr.82/1991 din Legea contabilităţii, şi va depune diligenţe pentru recuperarea creanţelor debitoarei. De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitoarei sau bunurilor sale, respectiv orice termene de prescripţie a acestor acţiuni. În acest scop dispune comunicarea sentinţei de deschidere a procedurii la instanţa judiciară în a căror jurisdicţie se află sediul debitoarei, respectiv tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi pentru suspendarea acţiunilor. Ordonă băncilor unde debitoarea are disponibil bănesc să nu dispună de acesta fără un ordin al administratorului judiciar, sub sancţiunea aplicării unei amenzi de la 4.000 lei – 10.000 lei, sau o răspundere pentru prejudiciul creat. Pe perioada de observaţie, debitoarea va putea să continue desfăşurarea activităţilor curente şi poate efectua plăţi către creditori cunoscuţi, care se încadrează în condiţii obişnuite de exercitare a activităţii curente, sub conducerea administratorului judiciar. Administratorul judiciar va menţine sau denunţa contractele încheiate de debitoare în functie de necesitate şi oportunitatea lor, iar acoolo unde se impune va solicita anularea actelor frauduloase încheiate în dauna creditorilor şi a oricăror transferuri patrimoniale, în condiţiile art. 80-81 din Lege. Toate creanţele vor fi supuse procedurii de verificare, cu excepţia creanţelor constatate prin titluri executorii, respectiv a creanţelor bugetare din titluri executorii necontestate în termenele prev. de legi speciale, pentru a se stabili legitimitatea, valoarea exactă şi prioritatea fiecărei creanţe. Creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi înregistrate la valoarea lor în lei, la cursul BNR existent la data deschiderii procedurii. Titularii creanţelor sub condiţie suspensivă la data deschiderii procedurii, inclusiv creanţelor a căror valorificare este condiţionată de executarea în prealabil a debitoarei principale, vor fi îndreptăţiţi să voteze şi să participe la distribuiri numai dupa îndeplinirea condiţiilor respective. Creanţele născute după data deschiderii procedurii, în perioada de observaţie, vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală. Dispune ca administratorul judiciar să întocmească şi să înregistreze la tribunal un tabel preliminar cuprinzând toate creanţele împotriva averii debitoarei în condiţiile art. 72 din Lege. Contestaţiile formulate la tabelul preliminar de persoanele prevăzute la art. 73 al. 1 din Lege se vor judeca în dosare separate conform hotărârii 425/23.07.2011 a C.S.M. Dispune indisponibilizarea acţiunilor ori a părţilor sociale sau de interes deţinute de debitoare în registrele speciale de evidenţă, ori în conturile înregistrate electronic. Administratorul judiciar să ia masuri de arhivare a documentelor contabile ale debitoarei, în conform. cu Legea 16/96, să le selecţioneze şi să întocmească proces verbal de predare–primire cu unităţile abilitate pentru păstrarea arhivelor, conform art.11, 18, 18 ind.1 şi art.34 din această Lege. În temeiul art.1 lit.f din L.10/2001, privind retrocedarea imobilelor preluate abuziv, administratorul judiciar va verifica dacă debitoarea nu deţine bunuri mobile în patrimoniu care au fost preluate abuziv în perioada 06.03.1945 – 22.12.1989 şi care pot face obiectul unor cereri de restituire în natură formulată de cei îndreptăţiţi. După rămânerea irevocabilă a hotarîrii de deschidere a procedurii, toate actele şi corespondenţa emise de debitoare si adm. judiciar vor cuprinde în mod obligatoriu şi cu caractere vizibile ,în limba română, engleză si franceză menţiunea „ ÎN INSOLVENŢĂ”, ”IN INSOLVENCY”, „EN PROCEDURE COLLECTIVE”. Obligă debitoarea să pună la dispoziţia administratorului judiciar toate informaţiile cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale efectuate în cele, 120 de zile anterioare deschiderii procedurii. Fixează termen pentru prima adunare a creditorilor la data 15.10.2013 prezidată de administratorul judiciar cu următoarea ordine de zi: - prezentarea raportului întocmit de administratorul judiciar în condiţiile art 59 şi 54 din lege cu propunerea de continuare a perioadei de observaţie sau de trecere la procedura falimentului. - alegerea unui comitet al creditorilor format din 3-5 creditori în condiţiile art 16 al 4 şi art 17 din lege; - confirmarea / infirmarea administratorului judiciar desemnat provizoriu de instanţă sau desemnarea unui administrator judiciar de creditorul majoritar aşa cum prevede art. 19 al.2-2 indice 1 din Lege şi stabilirea remuneraţiei acestuia. - probleme diverse. La adunarea creditorilor vor participa şi un delegat din rândul salariaţilor. Deliberările şi hotărârea adunării creditorilor vor fi cuprinse într-un proces–verbal, în condiţiile art. 14 al.6 din Lege şi se va depune, prin grija administratorului judiciar, la dosarul cauzei, în termen de 2 zile de la adunarea creditorilor. În temeiul art 18 art. 3 pct. 26 din Lege, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, dispune ca adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor debitoarei să desemneze un administrator special, persoană fizică sau juridică, şi care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 18 al. 2 din Lege. Dispune ca administratorul judiciar să deschidă un cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii în termen de 2 zile de la notificarea procedurii, dacă debitoarea nu se conformează acestei obligaţii. Fixează termen pentru continuarea procedurii la data de 04.12.2013 ora 09,00 la sediul tribunalului şi când administratorul judiciar va expune, în sinteză, măsurile efectuate. Cu recurs în 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 10.07.2013.”

Comentarii   
  •  
  •  

#1 MARIO 23 » 11-07-2013 15:38

Orice problema s-ar putea rezolva ,inclusiv insolventa,daca s-ar vrea. Problema la noi e ca nu se vrea,scopul principal al acestor lichele este falimentul. De altfel,daca ar fi putut ,ar fi declarat direct faliment,dar procedura cere insolventa intai....daca gresesc va rog sa ma corectati! Cel mai bun exemplu este ca in acea cerere de la Tribunalul Bucuresti,pe care a publicat-o in prima faza Dragan,se cerea FALIMENTUL ECHIPEI.Eu asa imi aduc aminte....probabil vor face tot posibilul sa mearga rau reorganizarea,pentru ca in Octombrie sa-si indeplineasca obiectivul sadic!:sad:
Mai avem trei luni fratilor,trebuie sa-i oprim pe acesti nenorociti prin ORICE MIJLOACE,daca nu se poate pasnic....nu stiu.....sa scoatem sabiile,sa curga sange. ATI VRUT RAZBOI CU MOLDOVENII....O SA-L AVETI MUISTILOR!!!

MARIO 23

  •  
  •  

#2 corneliu » 11-07-2013 15:55

Referitor la textul scris cu rosu in articol,,si tragerea la raspundere a persoanelor care au contribuit la declin".
Am inteles ca insolventa poate fi si reala,certa,dar poate fi si frauduloasa.Nu poti intra in insolventa cu atatia bani..aici nu e vorba de hazard ca in agricultura de exemplu unde trebuie sa stai la mila Domnului sa ploua ca altfel se usuca totul si dai faliment.Aici e escrocherie curata.De aceea cred ca dupa verificarea tuturor actelor si intocmirea corecta a rapoartelor referitoare la cauzele care au dus echipa in insolventa(urat cuvant :sad: ),autorii vor fi declarati infractori si pedepsiti.Cica pe timpuri se aplica tortura si chiar pedeapsa capitala pt. a-l face pe faptas sa spuna unde sunt banii ori cum s-au evaporat ei :-) .Acum alte legi,alte timpuri.Cred totusi ca dupa finalizare hotii vor fi trasi la raspundere pentru alte scopuri decat cele normale unei insolvente.E prea vizibil,nu cred ca nu se va dovedi ca e o escrocherie.Raman optimist.
+1

corneliu

  •  
  •  

#3 MARIO 23 » 11-07-2013 16:03

Citez pe corneliu:
Referitor la textul scris cu rosu in articol,,si tragerea la raspundere a persoanelor care au contribuit la declin".
Am inteles ca insolventa poate fi si reala,certa,dar poate fi si frauduloasa.Nu poti intra in insolventa cu atatia bani..aici nu e vorba de hazard ca in agricultura de exemplu unde trebuie sa stai la mila Domnului sa ploua ca altfel se usuca totul si dai faliment.Aici e escrocherie curata.De aceea cred ca dupa verificarea tuturor actelor si intocmirea corecta a rapoartelor referitoare la cauzele care au dus echipa in insolventa(urat cuvant :sad: ),autorii vor fi declarati infractori si pedepsiti.Cica pe timpuri se aplica tortura si chiar pedeapsa capitala pt. a-l face pe faptas sa spuna unde sunt banii ori cum s-au evaporat ei :-) .Acum alte legi,alte timpuri.Cred totusi ca dupa finalizare hotii vor fi trasi la raspundere pentru alte scopuri decat cele normale unei insolvente.E prea vizibil,nu cred ca nu se va dovedi ca e o escrocherie.Raman optimist.

Nu ne va ajuta cu nimic daca vor fi trasi sau nu la raspundere,clubul tot in moarte clinica ramane! Pentru mine nu e de ajuns sa ajunga Adamescu la puscarie,noi trebuie sa facem tot ce tine de noi sa salvam aceasta echipa!
+1

MARIO 23

  •  
  •  

#4 corneliu » 11-07-2013 16:06

Totusi am mai inteles ca insolventa mai ofera o sansa de salvare...dar cu conditia ca patronul sa fie de buna credinta.Dar cand vezi comportamentul ascuns si fraudulos a lui Adamescu,sigur nu isi doreste asta.Lichidarea clubului este cea mai buna optiune in viziunea sa iar costurile vor fi foarte mici.A avut un plan bine stabilit...si-a ales momentul cel mai potrivit pt declansarea ei,nici prea devreme nici prea tarziu,cu fonduri nici prea groase nici prea subtiri,astfel incat sa poate beneficia la maxim de avantajele insolventei.Si ca orice investitor la final isi poate calcula profitul :-* ....dar cred ca de data asta a infundat-o.Da Doamne.
+1

corneliu

  •  
  •  

#5 Hagi » 11-07-2013 16:36

FRF a anunţat programul primei runde din Cupa României 2013-2014!

Federaţia Română de Fotbal a anunţat programul oficial al primului tur din Cupa României, faza naţională, ediţia 2013-2014. Acesta cuprinde 42 de meciuri în care sunt implicate cele 42 de câştigătoare ale ediţiilor judeţene ale Cupei României, plus alte 42 echipe din Liga a III-a, clasate în a doua jumătate a clasamentului în ediţia de campionat 2012-2013 (adică de la locul 7 în jos). Meciurile sunt programate a se disputa pe data de 17 iulie, de la ora 17:30.

Iată programul echipelor galatene in competiţie
- CS Sporting Lieşti (GL) – CSM Focşani (VN) - Comunal - Lieşti/Galaţi
- FC 2007 Gîrceni (VS) – FC Oţelul 2 Galaţi (GL) - Comunal - Gîrceni/Vaslui

Hagi

Login sau crează cont pentru a comenta              |