STIRI Liga I COMUNICAT DNA referitor la Dan Adamescu

Dan AdamescuDan AdamescuProcurorii din cadrul Direc?iei Na?ionale Anticorup?ie – Sec?ia de combatere a infrac?iunilor asimilate infrac?iunilor de corup?ie au pus în mi?care ac?iunea penal? ?i au dispus luarea m?surii controlului judiciar pe cau?iune, pentru o perioad? de 60 de zile, începând cu data de 7 martie 2016, fa?? de inculpatul ADAMESCU DAN GRIGORE, pre?edinte al Consiliului de Supraveghere al SC Asigurare Reasigurare Astra SA ?i administrator în fapt al SC The Nova Group Investments Romania SA ?i SC Epsilon Estate Provider SR, la data faptelor, cu privire la s?vâr?irea a infrac?iunilor de:
- abuz în serviciu în form? calificat?
- sp?lare a banilor,
- complicitate la abuz în serviciu dac? func?ionarul public a ob?inut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit (dou? infrac?iuni),

Inculpatul ADAMESCU DAN GRIGORE va depune o cau?iune în valoare de 40 de milioane de lei, care va fi consemnat? pe numele inculpatului la dispozi?ia Parchetului de pe lâng? Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ional? Anticorup?ie sau prin constituirea unei garan?ii reale, mobiliare ori imobiliare, în limita sumelor respective, în favoarea Parchetului de pe lâng? Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ional? Anticorup?ie.

Cau?iunea se va depune în termen de 10 zile.
Inculpatului se atrage aten?ia c? nedepunerea cau?iunii atrage înlocuirea m?surii cu alta mai grav?.
În ordonan?a procurorilor se arat? c?, în cauz?, exist? date ?i probe care contureaz? urm?toarea stare de fapt:
Inculpatul ADAMESCU DAN GRIGORE, pre?edinte al Consiliului de Supraveghere al Societ??ii de Asigurare Reasigurare ASTRA S.A., în perioada 2011-2013, a administrat în mod defectuos societatea ASTRA, în scopul ob?inerii unor avantaje personale sau în favoarea grupului de firme afiliate. Administrarea defectuoas? a constat în utilizarea unor practici/metode ilegale pentru a cosmetiza situa?ia financiar? a societ??ii ASTRA, m?suri de natur? s? acopere activitatea infrac?ional?, dar care, în subsidiar, au determinat ?i alterarea grav? a mecanismelor de func?ionare a pie?ei interne a asigur?rilor.

Activitatea infrac?ional? s-a desf??urat ?i în contextul presupusei complicit??i a anumitor func?ionari cu func?ii de conducere din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigur?rilor (CSA) care a devenit din aprilie 2013 Autoritatea de Supraveghere Financiar? (A.S.F.).

1.În perioada 2011-2013, inculpatul Adamescu Dan Grigore, în calitate de reprezentant, în fapt ?i în drept, al Societ??ii de Asigurare Reasigurare Astra SA, cu înc?lcarea unor dispozi?ii din Codul fiscal ?i a legisla?iei aplicabile pie?ei asigur?rilor ?i reasigur?rilor, a efectuat o serie de demersuri p?guboase pentru societate, în sensul c? a lipsit-o de lichidit??ile necesare desf??ur?rii activit??ii de asigurare; de asemenea, raport?rile distorsionate f?cute i-au împiedicat pe reprezentan?ii ASF s? supravegheze activitatea ASTRA, astfel încât s? asigure protec?ia asigura?ilor ?i s? contribuie la men?inerea stabilit??ii pie?ei asigur?rilor. Drept urmare, societatea ASTRA a intrat în procedura administr?rii speciale ?i ulterior în faliment, paguba produs? patrimoniului acesteia fiind în sum? de 795.387.999 lei.
Concret, ac?iunile p?guboase ale acestuia au constat în aceea c?:
- a dispus acordarea de împrumuturi societ??ilor afiliate, în sum? de 105.999.859 lei (reprezentând împrumut nerestituit), f?r? a manifesta vreun interes în evaluarea riscului de credit ?i f?r? s? ia m?suri pruden?iale, astfel încât s? fie protejate resurselor financiare ale societ??ii de asigurare ASTRA, resurse necesare desf??ur?rii activit??ii sale autorizate.
- a dispus semnarea unui contract de cesiune prin care societatea ASTRA SA, în calitate de cesionar, prin care s-a obligat s? pl?teasc? integral datoria unei firme c?tre o banc?, în condi?iile în care firma respectiv? era în procedur? de faliment. De men?ionat este faptul c? firma respectiv? f?cea parte din grupul firmelor afiliate societ??ii ASTRA. Datoria respectiv? era de 1.594.564,89 euro ?i 10.000 USD, la care se adaug? o dobând? de 6%/an. În cadrul procedurii de faliment a firmei, societatea ASTRA a încasat doar suma de 358.768 lei.
- a transferat în mod fictiv riscurile de reasigurare c?tre o alt? societate înregistrat? într-un paradis fiscal ?i, pe cale de consecin??, a distorsionat raportarea pozi?iei, a performan?ei financiare ?i a indicatorilor de pruden?ialitate (marja de solvabilitate ?i coeficientul de lichiditate). Astfel, s-a creat aparen?a de conformitate la regulile de pruden?ialitate în vigoare, ceea ce a permis subscrierea în continuare de poli?e al c?ror risc nu era acoperit, nici din resurse proprii, nici prin programe adecvate de reasigurare.

2.Într-un alt context, în perioada iunie-iulie 2011, inculpatul Adamescu Dan Grigore, în calitate de reprezentant, în fapt ?i în drept, al SC EPSILON ESTATE PROVIDER SA, a folosit suma de 68.322.510 lei la achizi?ionarea unor ac?iuni, reprezentând 17% din capitalul social al Societ??ii ASTRA SA, cunoscând c? suma respectiv? provenea din acordarea, în mod abuziv, a unor împrumuturi c?tre SC MEDIEN HOLDING SRL (societate afiliat? societ??ii ASTRA).
La data de 21 iunie 2011, la cererea lui Adamescu Dan Grigore, la nivelul conducerii Comisiei de Supraveghere al Asigur?rilor s-a aprobat inten?ia societ??ii EPSILON ESTATE PROVIDER SRL de a achizi?iona un pachet de ac?iuni Astra SA., de?i SC EPSILON ESTATE PROVIDER SRL nu îndeplinea condi?iile financiare pentru a deveni ac?ionar semnificativ la o societate de asigur?ri.

3.Inculpatul Adamescu Dan Grigore în calitate de reprezentant, în fapt ?i în drept, al Societ??ii de Asigurare Reasigurare Astra SA, la data de 14.08.2008, a solicitat ?i ob?inut de la Comisia de Supraveghere a Asigur?rilor (CSA )(actuala Autoritate de Supraveghere Financiar?), luarea în calculul marjei de solvabilitate disponibile, ca rezerve nete ascunse provenite din evaluarea activelor de?inute la o alt? societate de asigurare, a sumei de 118.342.090,30 lei, în vederea îmbun?t??irii artificiale a indicatorilor de pruden?ialitate. În lipsa acesteia, s-ar fi impus capitalizarea real? a societ??ii ASTRA pentru a nu se ajunge la intrarea în insolven?? a acesteia.

Inculpatului i s-au adus la cuno?tin?? calitatea procesual? ?i acuza?iile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedur? penal?.
Facem precizarea c? punerea în mi?care a ac?iunii penale este o etap? a procesului penal reglementat? de Codul de procedur? penal?, activitate care nu poate, în nicio situa?ie, s? înfrâng? principiul prezum?iei de nevinov??ie.

Comentarii   
  •  
  •  

#1 Ciprica » 07-03-2016 17:37

Daca aflam cand intra la bulau, ce ziceti, ne strangem mai multi la intrarea de la Jilava sa-i uram bun venit?... :D

Ciprica

  •  
  •  

#2 extreemerpl » 08-03-2016 17:21

Mai mult trebuia sa ii deie pe cautiune.Rapanosul!!

extreemerpl

Login sau creaz? cont pentru a comenta              |